Úvod arrow MŠ Hviezdoslavova Thursday, 18 December 2014
Hlavné menu
Úvod
Organizačná štruktúra
Metodická činnosť
Informácie MŠ SR
Projekty
Legislatíva v školstve
Aktuality
Výberové konania
Hodnotenie škol. roka
Školské súťaže
Školské stravovanie
Odkazy na stránky
Monitor 9
Moderná škola-servis
Napíšte nám
Školy a zariadenia
ZŠ Komenského 2
ZŠ Gorkého
ZŠ Pribinova
ZŠ M. R. Štefánika
ZŠ I. Krasku
MŠ Komenského
MŠ Škultétyho
MŠ Hviezdoslavova
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Ostatné
Prihlásenie

Zabudnuté heslo
Administrator

MŠ Hviezdoslavova Tlač E-mail
Wednesday, 15 February 2006
Materská škola Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

skd_korytnacka
riaditeľ: Irena Sotáková
zástupca:  Mária Kmeťová
zástupca:  Iveta Juričová
 telefón:  +421 56672 3477
fax
+421 56 672 3477
web: www.msmiertv.sk
e-mail:

Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať Java scripty povolené

      


Počet tried: 10                                                       Počet detí : 191

Počet pedagogických zamestnancov:      22Výška mesačného príspevku  v materskej škole je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 123/2012 zo dňa 28.12.2012 ktoré Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo 28.12.2012. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.2.2013.

Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole

1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 12 €.

3. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko- psychologickej poradni, zapísané do ZŠ) po splnení týchto náležitostí môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa ods. 2.2.,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
d) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

(5) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Výška platby za stravu v školskej jedálni pri materskej škole

Výška platby za stravu je stanovená VZN mesta Trebišov č. 123/2012 zo dňa 28.12.2012 ktoré Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo 28.12.2012. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.2.2013.

6.1.Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca neprispieva na úhradu režijných nákladov.
6.2. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre všetky deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno- spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, vydané ministerstvom školstva.
6.3. Úhrada za stravovanie predstavuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov za nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov (2. finančné pásmo) nasledovne:

Materská škola

Stravníci od 2-6 rokov 1,12 €
Diétne stravovanie      1,34 €

6.4. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce.

Zamestnanci škôl a škol. zariadení 1,12 €
Dôchodcovia-bývalí zamestnanci
škôl a škol. zariadení                    1,62 €
Iné fyzické osoby                         2,42 €

(3) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení, bývalí zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov a iné fyzické osoby.


   
 


Aktualizované ( Tuesday, 05 November 2013 )